This is the old website of Lekhnath Municipality. The website is not updated anymore. Lekhnath Municipality and Pokhara Sub Metropolitian City has been merged into Pokhara Lekhnath Metropolitan City. For latest content, please visit pokharalekhnathmun.gov.np.

लेखनाथ: सात तालको बगैचा शहर

Budget, Income & Expenses

कर वुझाउने वारे

चालु आ ब ०७१/०७२ मा लेखनाथ नगरबासी तथा अन्य नागरिकले लेखनाथ नगरपालिका कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने एकीकृत सम्पति कर , पेशा ब्यबसाय कर, न पा बहाल कर , सवारी कर आदि कर हरु समय मा नै बुझाउनु भई नगर विकास मा सहयोग गर्नु हुन अनुरोध गरिन्छ...अब ९ हप्ता मात्र बाकीं छ चाडै गर्नु होला ...