Error message

  • User warning: The following module is missing from the file system: checklistapi. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
  • User warning: The following module is missing from the file system: multiupload_filefield_widget. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).

This is the old website of Lekhnath Municipality. The website is not updated anymore. Lekhnath Municipality and Pokhara Sub Metropolitian City has been merged into Pokhara Lekhnath Metropolitan City. For latest content, please visit pokharalekhnathmun.gov.np.

लेखनाथ: सात तालको बगैचा शहर

वेगनासताल

१)    अवस्थिति :-  लेखनाथ नगरपालिका वडा नं. ९, १० र ११
२)    क्षेत्रफल   :-  ३२३.१२ हेक्टर     
    जलभाग  :- ३०९.०२
    खेती भएको :-  ११.२
    सिमसार : - ३.०८
३)    गहिर्राई  :- १२.२ मी. (अधिकतम)
४)    नामाकरण :-  दक्षिण पश्चिम तर्फाट वहेर आउने वायुको वेगनास गर्ने डँाडाको नाम वेगनास भएको र सोही डाँडाको नामवाट तालको नामाकरण भएको । 
५)    विशेषता  :- लेखनाथको सवैभन्दा ठुलो, स्वच्छ, सफा र मनोरम ताल, Recreational Lake का रुपमा विकास गर्ने नगरपालिकाकेा उद्देश्य