Error message

  • User warning: The following module is missing from the file system: checklistapi. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
  • User warning: The following module is missing from the file system: multiupload_filefield_widget. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).

यो लेखनाथ नगरपालिकाको पुरानो वेबसाइट हो । यो वेबसाइटमा अब अपडेट हुने छैन। लेखनाथ नगरपालिकापोखरा उपमहानगरपालिका गाभिएर पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका बनेको छ । ताजा जानकारीको लागि pokharalekhnathmun.gov.np मा जानुहोस् ।

लेखनाथ: सात तालको बगैचा शहर

सूचना र सामान्य नियमावली

लेखनाथ नगरपालिका वडा नं १६ र १८ को लागि नयाँ सामाजिक परिचालक (SM) नियुक्ति

लेखनाथ नगरपालिका वडा नं १६ र १८ को लागि नयाँ सामाजिक परिचालक (SM) नियुक्ति

सामाजीक सुरक्षा भत्ता सम्वन्धमा |

सामाजीक सुरक्षा भत्ता सम्वन्धमा |

घर नक्शा पास गर्ने सम्वन्धी सूचना

घर नक्शा पास गर्ने सम्वन्धी सूचना 

सौर्य बत्ती बोलपत्र सम्वन्धी सूचना

सौर्य बत्ती बोलपत्र सम्वन्धी सूचना

टोल_विकास_संस्था_निर्देशिका-२०६७

स्थानिय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली -२०६४

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५

वार्षिक समिक्षा निष्कर्ष -आ.व. २०७१/०७२

वार्षिक समिक्षा निष्कर्ष -आ.व. २०७१/०७२

टोल_विकास_संस्था_निर्देशिका-२०६७

टोल_विकास_संस्था_निर्देशिका-२०६७ .  

लेखनाथ नगरपालिका   

सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन-२०६४

सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन-२०६४

Pages