This is the old website of Lekhnath Municipality. The website is not updated anymore. Lekhnath Municipality and Pokhara Sub Metropolitian City has been merged into Pokhara Lekhnath Metropolitan City. For latest content, please visit pokharalekhnathmun.gov.np.

लेखनाथ: सात तालको बगैचा शहर

News & Events

सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्वन्धी सूचना

Post date: Thursday, July 21, 2016 - 10:56

लेखनाथ नगरपालिका वडा नं १६ र १८ को लागि नयाँ सामाजिक परिचालक (SM) नियुक्ति

Post date: Wednesday, June 15, 2016 - 15:59

सामाजीक सुरक्षा भत्ता सम्वन्धमा |

Post date: Tuesday, June 7, 2016 - 14:51

लेखनाथ नगरपालिका कार्यालयको राजस्व घर दैलो कार्यक्रम 

Post date: Tuesday, May 10, 2016 - 14:00

घर नक्शा पास गर्ने सम्वन्धी सूचना 

Post date: Wednesday, April 27, 2016 - 12:42

सौर्य बत्ती बोलपत्र सम्वन्धी सूचना

Post date: Sunday, April 10, 2016 - 15:24

जग्गा प्लाटिंग सम्वन्धमा

Post date: Sunday, March 20, 2016 - 13:07

लेखनाथ नगरपालिका को घर नक्शा तथा भवन निर्माण सुचारु भएको सूचना

Post date: Thursday, February 4, 2016 - 15:49

लेखनाथ नगरपालिका को आ.व २०७३/०७४ मा संचालन गरिने योजना सम्झौता सम्वन्धी सूचना |

Post date: Wednesday, January 27, 2016 - 15:43

लेखनाथ नगरपालिकाको सूचना

Post date: Monday, January 11, 2016 - 06:03