This is the old website of Lekhnath Municipality. The website is not updated anymore. Lekhnath Municipality and Pokhara Sub Metropolitian City has been merged into Pokhara Lekhnath Metropolitan City. For latest content, please visit pokharalekhnathmun.gov.np.

लेखनाथ: सात तालको बगैचा शहर

News & Events

लेखनाथ नगरपालिकाको  नक्शापास कार्यविधि -२०७२ 

Post date: Monday, November 2, 2015 - 12:47

लेखनाथ नगरपालिका को जग्गा विकास मापदण्ड - २०७२

Post date: Monday, November 2, 2015 - 12:10

लेखनाथ नगरपालिकाको आ.व .२०७२/०७३ मा संचालन गरिने योजना सम्वन्धी सूचना............

Post date: Tuesday, October 6, 2015 - 16:35

लेखनाथ नगरपालिका को Plotting गरी जग्गा विकास कार्यक्रम को सूचना ........

Post date: Wednesday, August 12, 2015 - 13:40

लेखनाथ नगरपालिकाको सामाजिक सुरक्षा नामावली अध्यावधिक सम्वन्धमा सूचना .........

Post date: Wednesday, July 15, 2015 - 15:41

सुची दर्ताको लागि लेखनाथ नगरपालिकाको सूचना ..

Post date: Wednesday, July 1, 2015 - 14:30

लेखनाथ नगरपालिका कार्यालयको लागि  नगरपालिका सडक यातायात गुरुयोजना तयार गर्नका लागि प्रस्तावना पत्रको लागि सूचना |

Post date: Thursday, June 11, 2015 - 10:47

लेखनाथ नगरपालिका कार्यालयको लागि hybrid solar जडान सम्बन्धि  सूचना |

Post date: Thursday, June 11, 2015 - 10:45

Find the tax rate of Lekhnath Municipality for the FY 2072/73

Post date: Monday, February 16, 2015 - 16:14

Lekhnath Municipality with the coordination of Agriculture Development Bank is currently distributing the social security allowance from Falgun 2 at Agriculture Development Bank .

Post date: Monday, February 16, 2015 - 15:12