Error message

 • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in drupal_settings_initialize() (line 747 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in _drupal_bootstrap_configuration() (line 2637 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in _drupal_bootstrap_page_cache() (line 2649 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in _drupal_bootstrap_database() (line 2739 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in _drupal_bootstrap_variables() (line 2759 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in Database::openConnection() (line 1744 of /var/www/html/includes/database/database.inc).
 • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in _drupal_bootstrap_variables() (line 2765 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in drupal_load() (line 1374 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in drupal_load() (line 1374 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in drupal_load() (line 1374 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in drupal_load() (line 1374 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in drupal_load() (line 1374 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in drupal_load() (line 1374 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in drupal_load() (line 1374 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in drupal_load() (line 1374 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in drupal_bootstrap() (line 2524 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in drupal_language_initialize() (line 2970 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in language_provider_invoke() (line 443 of /var/www/html/includes/language.inc).
 • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in _registry_check_code() (line 3478 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in _drupal_bootstrap_full() (line 5261 of /var/www/html/includes/common.inc).
 • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in _drupal_bootstrap_full() (line 5262 of /var/www/html/includes/common.inc).
 • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in _drupal_bootstrap_full() (line 5263 of /var/www/html/includes/common.inc).
 • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in _registry_check_code() (line 3478 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in require_once() (line 8 of /var/www/html/includes/database/select.inc).
 • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in _drupal_bootstrap_full() (line 5264 of /var/www/html/includes/common.inc).
 • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in _drupal_bootstrap_full() (line 5265 of /var/www/html/includes/common.inc).
 • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in _drupal_bootstrap_full() (line 5266 of /var/www/html/includes/common.inc).
 • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in require_once() (line 15 of /var/www/html/includes/file.inc).
 • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in _drupal_bootstrap_full() (line 5267 of /var/www/html/includes/common.inc).
 • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in _drupal_bootstrap_full() (line 5268 of /var/www/html/includes/common.inc).
 • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in _drupal_bootstrap_full() (line 5269 of /var/www/html/includes/common.inc).
 • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in _drupal_bootstrap_full() (line 5270 of /var/www/html/includes/common.inc).
 • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in drupal_load() (line 1374 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in drupal_load() (line 1374 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in drupal_load() (line 1374 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in drupal_load() (line 1374 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in module_load_include() (line 341 of /var/www/html/includes/module.inc).
 • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in drupal_load() (line 1374 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in drupal_load() (line 1374 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in drupal_load() (line 1374 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: require(): Unable to allocate memory for pool. in require() (line 3 of /var/www/html/sites/all/modules/context/context.module).
 • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in drupal_load() (line 1374 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in drupal_load() (line 1374 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in drupal_load() (line 1374 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in drupal_load() (line 1374 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in drupal_load() (line 1374 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in drupal_load() (line 1374 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in drupal_load() (line 1374 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in include_once() (line 7 of /var/www/html/sites/all/modules/custom/elected_officials_api_for_lg_app/elected_officials_api_for_lg_app.module).
 • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in drupal_load() (line 1374 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in require_once() (line 20 of /var/www/html/modules/field/field.module).
 • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in require_once() (line 21 of /var/www/html/modules/field/field.module).
 • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in require_once() (line 22 of /var/www/html/modules/field/field.module).
 • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in require_once() (line 23 of /var/www/html/modules/field/field.module).
 • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in require_once() (line 24 of /var/www/html/modules/field/field.module).
 • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in require_once() (line 25 of /var/www/html/modules/field/field.module).

यो लेखनाथ नगरपालिकाको पुरानो वेबसाइट हो । यो वेबसाइटमा अब अपडेट हुने छैन। लेखनाथ नगरपालिकापोखरा उपमहानगरपालिका गाभिएर पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका बनेको छ । ताजा जानकारीको लागि pokharalekhnathmun.gov.np मा जानुहोस् ।

लेखनाथ: सात तालको बगैचा शहर

वार्ड न‌म्बर ८