Error message

  • User warning: The following module is missing from the file system: checklistapi. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
  • User warning: The following module is missing from the file system: multiupload_filefield_widget. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).

यो लेखनाथ नगरपालिकाको पुरानो वेबसाइट हो । यो वेबसाइटमा अब अपडेट हुने छैन। लेखनाथ नगरपालिकापोखरा उपमहानगरपालिका गाभिएर पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका बनेको छ । ताजा जानकारीको लागि pokharalekhnathmun.gov.np मा जानुहोस् ।

लेखनाथ: सात तालको बगैचा शहर

सामाजिक सुरक्षा

लेखनाथ नगरपालिकाको सामाजिक भत्ता वितरण सम्वन्धमा सूचना |

लेखनाथ नगरपालिकाको सामाजिक भत्ता वितरण सम्वन्धमा सूचना |

लेखनाथ नगरपालिकाको सामाजिक सुरक्षा प्रगति अनुसूची ८

लेखनाथ नगरपालिकाको सामाजिक सुरक्षा प्रगति अनुसूची ८

सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्वन्धी सूचना

सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्वन्धी सूचना

सामाजीक सुरक्षा भत्ता सम्वन्धमा |

सामाजीक सुरक्षा भत्ता सम्वन्धमा |

आ.व २०७२/०७३ को व्यक्तिगत घटना दर्ताको वैशाख - चैत्र को प्रगति विवरण

लेखनाथ नगरपालिका को आ.व  २०७२/०७३ को व्यक्तिगत घटना दर्ताको वैशाख - चैत्र को प्रगति विवरण 

आ.व. ०७२-०७३ को सामाजीक सुरक्षा दोश्रो चौमासिक प्रगति

आ.व. ०७२-०७३ को सामाजीक सुरक्षा दोश्रो चौमासिक प्रगति 

लेखनाथ नगरपालिकाको आ.व २०७३/०७४ को लागि अध्यावधिक भै कायम हुन आएको सामाजीक सुरक्षा भत्ता पाउने को नामावली |

लेखनाथ नगरपालिकाको आ.व २०७३/०७४ को लागि अध्यावधिक भै कायम हुन आएको सामाजीक सुरक्षा भत्ता पाउने को नामावली |

लेखनाथ नगरपालिकाको सामाजिक सुरक्षा नामावली अध्यावधिक सम्वन्धमा सूचना .........

लेखनाथ नगरपालिकाको सामाजिक सुरक्षा नामावली अध्यावधिक सम्वन्धमा सूचना .........

बृध भत्ता

लेखनाथ नगरपालिका र कृषि विकास बैंक को समन्वय मा यही फाल्गुन २ गते बाट कृषि विकास बैंक बाट वितरण गरिएको छ /