लेखनाथ: सात तालको बगैचा शहर

प्रकाशन

नागरिक वडापत्र

लेखनाथ नगरपालिका कार्यालयको नागरिक वडापत्र |

 

आ.व. ०७१-०७२ को आय व्यय

लेखनाथ नगरपालिकाको आ.व. २०७१-०७२ को आय व्यय सार्वजनिक गरीएको सूचना |